Company statements

Company statements

Contact the media team

Sanofi House, L&T Gate no. 6, Saki Vihar Road, Powai. Mumbai - 400072