Media Releases

MEDIA RELEASES 2021

MEDIA RELEASES 2020

MEDIA RELEASES 2018

MEDIA RELEASES 2017

MEDIA RELEASES 2016

MEDIA RELEASES 2015

MEDIA RELEASES 2014

MEDIA RELEASES 2013

MEDIA RELEASES 2012

MEDIA RELEASES 2011

MEDIA RELEASES 2010

MEDIA RELEASES 2009

MEDIA RELEASES 2008

Contact the media team

Sanofi House,
L&T Gate no. 6,
Saki Vihar Road,
Powai. Mumbai - 400072

 +91(0) 2228032112, 2446, 2169